Отказ от регистрация

Отказ или прекратяване на регистрация във връзка с данъчни нарушения

Компетентен орган по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрацията на лице:

  • което има публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
  • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване.
  • Предоставеното до 31 декември 2017 г. по реда на отменените чл. 176а и чл. 176б обезпечение се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в ДОПК, при наличие на неуредени задължения на лицето за ДДС, глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона. Обезпечението или остатъкът от него след усвояването се освобождава от компетентния орган по приходите в 30-дневен срок от постъпване на искане от лицето, когато в същия срок не е възложена ревизия (§38 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.).

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация