Данък върху застрахователните премии

Облагане с данък върху застрахователните премии

От 01.01.2011 г. е в сила Законът за данък върху застрахователните премии (ЗДЗП) – обн. в ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г. С този закон е въведен нов вид данък – данък върху застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори, рисковете по които са поети от застрахователи. Данъчната ставка на данъка върху застрахователните премии е 2 %.

Указание относно прилагането на Закона за данък върху застрахователните премии

Дължимият данък за данъчния период се внася от данъчно задължените лица в срок до края на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се дължи в приход на републиканския бюджет по сметка на ТД на НАП по регистрацията им.

Данъчната декларация за предходното календарно тримесечие се подава от застрахователите в срок до края на месеца, следващ тримесечието.

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за дължимия данък върху застрахователните премии

Регистрацията на данъчния представител, а в случаите, когато не е определен данъчен представител от застрахователя по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането, работещ при условията на свободата на предоставяне на услуги, се извършва по реда на чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от същия кодекс въз основа на първата подадена данъчна декларация.

Данъчно задължени лица са:

  • Застрахователи, регистрирани като акционерно дружество, кооперация, както и застраховател от трета държава чрез клон, регистрирани по Търговския закон и лицензирани при условията и по реда на Кодекса за застраховането.
  • Застрахователите от друга държава членка при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
  • Данъчни представители, определени от застрахователите, работещи при условията на свободата на предоставяне на услуги, които да ги представляват във връзка със спазване на задълженията по закона. 

Освободени от облагане застрахователни премии са застрахователните премии по договорите за презастраховане и ретроцесия, застраховка „Живот“ и рента, женитбена и детска застраховка, застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд, постоянна здравна застраховка, изкупуване на капитал, допълнителна застраховка, товари по време на международен превоз, застраховките на летателни апарати и плавателни съдове, както и гражданската отговорност свързана с притежаването и използването на такива, застраховките на товари при международен превоз.

Данъчното събитие е получаването на застрахователна премия от застраховател по сключен облагаем застрахователен договор, като при разсрочено плащане на застрахователната премия всяко получаване на част от застрахователната премия се смята за отделно данъчно събитие. Данъчното събитие възниква на датата, на която застрахователят получи застрахователната премия.

Данъчната основа е застрахователната премия, получена от застрахователя по облагаем застрахователен договор.

При разсрочено плащане на застрахователната премия данъчната основа е получената от застрахователя част от застрахователната премия.

Дължимият за внасяне данък от застрахователите за данъчния период е разликата между общата сума на данъка, който е изискуем от застрахователя за данъчния период, и общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през този данъчен период.

Общата сума на данъка върху върнатите застрахователни премии през данъчния период се определя, като сумата на вече обложените застрахователни премии, които са върнати през този данъчен период, се умножава по 2%.

.......................................................................................................................

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация