Данък върху разходите

Данък върху разходите

Кои разходи се облагат с данък върху разходите?

С окончателен данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:

1. Представителните разходи, свързани с дейността.
2. Социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол. Социалните разходи, предоставени в натура, включват и:

  • разходите за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“;
  • разходите за ваучери за храна

Социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

3. Разходите в натура, свързани със собствени, наети и/или предоставени за ползване активи, предоставени за лично ползване и/или свързани с използване на персонал, от работници, служители и лица, наети по договори за управление и контрол (наети лица), както и от лица, упражняващи личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.  С разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ е дадено право на работодателите да изберат да облагат по реда на ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура. В общия случай изборът се упражнява  с годишната данъчна декларация по ЗКПО за предходната година. Направеният избор  се прилага за всички физически лица, които ползват фирмени активи за лични цели. Съгласно ал. 4 на чл. 24 от ЗДДФЛ доходите в натура, обложени по реда на ЗКПО, не се включват в облагаемия доход на физическите лица.

Кой плаща този данък?

1. Данъкът върху представителните разходи се заплаща от лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък.

2. Данъкът върху социалните разходи, предоставени в натура, се заплаща от всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол.

3. Данъкът върху разходите в натура се заплаща от всички работодатели или възложители по договори за управление и контрол или по правоотношения за полагане на личен труд по смисъла на § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, ако посочените лица са упражнили правото си на избор за облагане по реда на ЗКПО на доходите в натура, представляващи разходи в натура.

Освобождаване от облагане:

1. Освобождават се от облагане социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот“ - в размер до 60 лв. месечно за всяко наето лице, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Смята се, че не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП.

2. Освобождават се от облагане социалните разходи за ваучери за храна, когато са в размер до 80 лв. месечно на всяко наето лице, при кумулативно наличие на следните условия:

  • договореното основно месечно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите е не по-малко от средномесечното договорено основно възнаграждение на лицето за предходните три месеца;
  • към края на месеца, през който са начислени разходите за ваучери, данъчно задълженото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; смята се, че не са налице задължения, когато към края на месеца, през който са начислени разходите, задълженията не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП;
  • ваучерите са предоставени на данъчно задълженото лице от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;

3. Освобождават се от облагане социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно.

Освобождаването не касае разходи за транспорт, осъществен с лек автомобил или по допълнителни автобусни линии, с изключение на случаите, когато същият се извършва с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони, и без този разход данъчно задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си.

Деклариране на данъка

Няма специален образец на декларация за данъка върху разходите. На основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО данъкът върху разходите сe декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице.

Срокове за плащане на данъка

До 30-и юни на следващата календарна година.

Закони

Данъкът върху разходите се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Данъчната ставка е 10 на сто.

Може да платите данъка върху разходите:

  • По банков път

По сметки към централния бюджет за Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (ТД на НАП) по регистрация.

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка).

  • Чрез интернет
  • Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП
  • С пощенски запис за данъчно плащане

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната ТД (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

Санкции

За невнесен в срок дължим данък, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация