Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Важно!

Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор по чл. 4б за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното обществено осигуряване. Заявлението се подава в компетентната териториална дирекция на НАП. 

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система и дава право на втора допълнителна пенсия на родените след 31 декември 1959 г. и възможност за получаване на пенсия за ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд. Регламентирано е в дял втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осъществява се чрез участие в универсални и/или професионални пенсионни фондове, които се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества. Участието във фонд за ДЗПО става чрез подаване на индивидуално заявление в срок до три месеца от възникване на задължението за осигуряване или въз основа на служебно разпределение, начинът и редът на което се определя със съвместна инструкция на Комисията за финансов надзор и Национална агенция за приходите.

 • Осигурените в универсален пенсионен фонд лица могат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст/чл.4б от КСО/.

Изключение: В периода от 01 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. еднократно се допуска прием на заявления по чл. 4б от КСО, подадени от лица на които им остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта по чл. 68, ал 1 от КСО. 

 • Иборът по чл.4б от КСО се извършва чрез подаване на заявление в компетентната териториална дирекция на НАП – лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице. 
 • Лицата могат да възобновят осигуряването си от фонд „Пенсии" на ДОО в универсален пенсионен фонд не по-късно от пет години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата направили избор по чл.4б от КСО могат да възобновят участието си от НОИ в УПФ след изтичане на една година от избора на фонд „Пенсии“ чрез подаване на индивидуално заявление до пенсионноосигурително дружество по ред, определен с наредба, издадена от Комисията за финансов надзор на основание чл.137, ал. 3 от КСО.
 • Осигурените в професионален пенсионен фонд лица могат еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
 • Изборът па чл.4в от КСО се извършва чрез подаване на заявление в компетентната териториална дирекция на НАП – лично или от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице.  

Промяната във вида на осигуряването възниква от първо число на месеца, следващ месеца, през който е направен избора.

 • Осигурените лица в универсален и/или професионален пенсионен фонд могат да променят участието си и да прехвърлят натрупаните средства по индивидуалната им партида от един пенсионен фонд в друг съответен такъв, ако е изтекла една година от датата:

- на сключване на първия им осигурителен договор;

- на служебното им разпределение, в случай че са служебно разпределени;

- на възобновяване на осигуряването им в пенсионен фонд;

- на предишно прехвърляне от фонд в друг съответен такъв.

Промяната се осъществява чрез подаване на заявление по образец до пенсионноосигурителното дружество, в което лицето желае да премине.

 

Осигурени лица

 • Лицата, родени след 31 декември 1959 г. задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд, ако са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване.

Изключение:  Служителите в Държавна агенция „Разузнаване“, служба  "Военна информация" на Министерството на отбраната и Държавна агенция  „Национална сигурност” не се осигуряват   за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд.

 • Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта.

Осигурителни вноски

 • Размери на осигурителни вноски. 
 • Осигурителните вноски се превеждат по съответната сметка за ДЗПО в компетентната териториална дирекция на НАП. Банкови сметки.
 • Осигурителните вноски за ДЗПО се внасят върху доходите, за които се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, с изключение на чл. 9, ал. 6 и 7 от КСО. Те се внасят върху доход, не по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и не по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определени със Закон за бюджета на ДОО. Осигурителният доход, върху който се правят осигурителни вноски е регламентиран в Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
 • Осигурителните вноски за ДЗПО се превеждат едновременно с осигурителните вноски за ДОО.

 

Права при осигуряване във фонд за ДЗПО

Осигуряването в универсален пенсионен фонд дава:

 • Право на допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО;
 • Право на наследяване;
 • Право на еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89.99 на сто;

Осигуряването в професионален пенсионен фонд дава:

 • Право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране;
 • Право на наследяване;
 • Право на еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89.99 на сто;

.......................................................................................................................

= Осигурени лица

= Права при осигуряване във фонд за ДЗПО

= Осигурителни вноски

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация