Задължителна регистрация

Данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон (чл. 96, ал. 1, първо изречение от ЗДДС).

Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът (чл. 96, ал. 1, второ изречение от ЗДДС) (изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

Облагаем оборот: сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка,

2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС,

3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС.

В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по        ал. 2 на чл. 96 от закона, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по ВОД. В облагаемия оборот се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато същият е регистрирано лице на основание, различно от член 96 или чл. 100, ал. 1 или е нерегистрирано по този закон лице, за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди преобразуването или прехвърлянето в случаите по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2, както и по т. 3 само при непарична вноска на предприятие или обособена част от него. При отделяне или разделяне, както и при непарична вноска на обособена част от предприятие се взема предвид оборотът, реализиран при осъществяване на прехвърлените дейности от преобразуващия се или отчуждителя, а при невъзможност същият да бъде определен в зависимост от дейностите - пропорционално на прехвърлените активи    (чл. 96, ал. 4 от ЗДДС, доп., ДВ – бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. ДВ – бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

За определяне на данъчните задължения на лицето в случаите по чл. 96, ал. 1, изречение второ, когато е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че лицето дължи данък за облагаемите доставки, с които надхвърля облагаемия оборот от 50 000 лв., от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, или до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. За облагаемата доставка, с която се надхвърля облагаемият оборот, се дължи данък. Лицето дължи данък и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя, и за облагаемите вътреобщностни придобивания, осъществени през този период –  чл. 102, ал. 4 от ЗДДС (нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

Всички данъчно задължени лица са длъжни да определят облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона след изтичане на всеки календарен месец за предходните 12 месеца преди текущия, както и ежедневно за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия (изм. – ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.). В облагаемия оборот по изречение първо се включва и оборотът по чл. 96, ал. 4 от закона (чл. 73, ал. 1 от ППЗДДС, доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., бр. 24 от 2017 г.).

В облагаемия оборот не се включват доставките на финансови и застрахователни услуги, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни  активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3 от ЗДДС (чл. 96, ал. 3 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.).

От 01.01.2015 г. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г.) в облагаемия оборот не се включват доставките с място на изпълнение на територията на страната по чл. 21, ал. 6, когато са извършени от лице:

1. регистрирано на основание чл. 154 или регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза;

2. регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната;

3. регистрирано на основание чл. 97б.

Независимо от ал. 1 на чл. 96 от ЗДДС органът по приходите може да откаже да регистрира лице, на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация на основание чл. 176 от ЗДДС, до отпадане на основанието за отказ за регистрация, съответно основанието за дерегистрация или до изтичане на 24 месеца, считано от началото на месеца, следващ месеца на дерегистрацията или отказа за регистрация (чл. 96, ал. 8 от ЗДДС).

От 01.01.2020 г. е в сила нова ал. 10 на чл. 96 от ЗДДС, уреждаща начина на  формиране на облагаемия оборот при последователно извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано.

Съгласно новата разпоредба при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект преди него, за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца, включително текущия месец, и се счита за оборот, реализиран от съответното лице през първия ден на започване на еднородната дейност в обекта от това лице. Дейността се приема, че е еднородна, когато е налице значителна идентичност по отношение на две или повече от следните характеристики: предлаганите стоки или услуги, ползваните активи, персонала, търговската марка/наименованието на обекта, доставчиците/клиентите.

При прекъсване осъществяването на дейността за повече от един месец, нормата на       чл. 96, ал. 10 от ЗДДС е неприложима – ал. 11 на чл. 96 от ЗДДС.

Съгласно т. 93 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС (нова - ДВ, бр. 96 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) „лица, действащи съгласувано“ по смисъла на чл. 96, ал. 10 от същия закон са лица, в управлението, контрола и/или капитала на които участват свързани по § 1, т. 3, букви „а“, „б“, „в“ и „л“ от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс лица, или лица, от взаимоотношенията между които или между всяко от тях и трето лице според съществуващата между тях икономическа, организационна, семейна или друга обвързаност/свързаност може да се направи извод, че действат съгласувано и между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация