Процедура за регистрация

Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната ТД на НАП заявление за регистрация по образец – приложение № 1 към ППЗДДС, или заявява регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 2 от закона пред Агенцията по вписванията (чл. 74, ал. 1 от ППЗДДС – изм., ДВ, бр. 3 от 2019 г., в сила от 08.01.2019 г.). Считано от 01.01.2019 г.  е въведена правна възможност регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 2 от закона да се заяви пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване на първоначална регистрация. В случаите на регистрация по чл. 97б от закона заявлението се подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София (ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.).

Заявлението се подава:

1. лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;

2. от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;

3. от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;

4. от акредитиран представител по чл. 135;

5. от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно.

6. от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 - 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата (чл. 101, ал. 2, т. 6 от ЗДДС, нова - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2019 г.).

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. При заявяване на регистрация по избор (чл. 100, ал. 1 и 2 от закона) при заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация (чл. 101, ал. 6 от ЗДДС, изм. – ДВ, бр. 108 от 2007 г., предишна ал. 5,  бр. 95 от 2009 г., изм., бр. 92 от 2017 г., бр. 97 от 2017 г.). Тази редакция на чл. 101,  ал. 6 от ЗДДС е в сила от 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. Считано от 01.01.2019 г. влиза в сила следната редакция на чл. 101, ал. 6 от закона: „Органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация в срок 7 дни от подаване на заявлението или от получаване на информацията за вписването и за упражнено право по чл. 100, ал. 5 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от Агенцията по вписванията.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

Регистрацията по чл. 97, 97а, 97б, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в тридневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, когато :

 • лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 • лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон;
 • лицето има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
 • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
 • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от органа по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (чл. 176, т. 6 от ЗДДС, ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).

Регистрацията се извършва, като лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заявление за регистрация по образец или заявява регистрация по избор пред Агенцията по вписванията.

Заявлението в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите се подава:

 • лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или едноличен търговец;
 • от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е юридическо лице или кооперация;
 • от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;
 • от акредитиран представител по чл. 135;
 • от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално заверено пълномощно;
 • от адвокат, изрично упълномощен за това от лицата по т. 1 - 4 с писмено пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата (в сила от 01.01.2019 г.).

Заявлението може да се подаде по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Заявлението за регистрация трябва да съдържа основанието за регистрация, като към него се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. 

Заявлението за регистрация по избор пред Агенцията по вписванията трябва да съдържа основанието за регистрация. Към заявлението се прилагат документи, определени в правилника за прилагане на закона. При заявяване за вписване на първоначална регистрация пред Агенцията по вписванията лицето не прилага справка за облагаем оборот.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.”

Органът по приходите може да откаже регистрация по ЗДДС, когато:   

 • лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • лицето промени адреса си за кореспонденция и не уведоми по предвидения за това ред;
 • лицето системно не изпълнява задълженията си по този закон;
 • лицето има публични задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения;
 • не посочи електронен адрес за кореспонденция за период, по-дълъг от три месеца от възникване на задължението за уведомяване;
 • не представи или не осигури достъп до издадени или съставени от него оригинални счетоводни документи, изискани от орган по приходите, освен ако документите са загубени или унищожени, за което лицето е уведомило органите по приходите (в сила от 01.01.2013 г.). 

В случай че лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, към заявлението по ал. 1 задължително заявява такъв адрес. При промяна на електронния адрес лицето в 7-дневен срок уведомява приходната администрация, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.

В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация.

В срок 7 дни от приключване на проверката по чл. 101, ал. 6 от ЗДДС органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията.

Независимо от ал. 6 и 7 на чл. 101 от ЗДДС регистрацията по чл. 97, 97а, 98 и 99 се извършва от органа по приходите в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация.

Дата на регистрацията.

За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за регистрация.

Датата на регистрацията в случаите на задължителна регистрация на основание правоприемство при:

 • преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
 • извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните;
 • прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;

е датата на вписване на горното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Специфични случаи на регистрация.

 • Задължителна регистрация в резултат на преобразуване (чл. 132 от ЗДДС).

Задължително се регистрира по този закон лице, което придобие стоки и услуги от регистрирано лице  в резултат на:

 • Преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;
 • Прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или чл. 60 от Търговския закон;
 • Извършване на непарична вноска в търговско дружество;
 • Преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните.

Дата на регистрация  в посочените случаи е датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър или вписване в регистър БУЛСТАТ.

Задължително се регистрира по ЗДДС неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице. Регистрацията се извършва с подаване на заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон. Когато съдружникът се регистрира след датата на създаване на неперсонифицираното дружество, заявлението се подава в 7-дневен срок от датата на регистрацията на съдружника, която се смята за дата на регистрация на дружеството по този закон.

Съгласно §34 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, когато след датата на създаване на неперсонифицирано дружество, което не е регистрирано по закона, съдружникът е регистриран по закона до 31 декември 2017 г. включително, заявлението за регистрация по чл. 132, ал. 5 се подава в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.

 • Регистрация на чуждестранно лице, което не е установено в страната (чл. 133 от ЗДДС).

На регистрация по ЗДДС подлежи:

 • Чуждестранно лице, което има постоянен обект на територията на страната, от който извършва икономическа дейност и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или за регистрация по избор.
 • Чуждестранно лице, което не е установено на територията на страната, но извършва облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната и отговаря на условията на този закон за задължителна регистрация или регистрация по избор.

Чуждестранното лице се регистрира чрез акредитиран представител (изключение от този ред е при клоновете на чуждестранни лица - те се регистрират по общия ред).

Регистрацията се извършва в ТД на НАП София (чл. 133, ал. 3 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г.).

Акредитиран представител (чл. 135 от ЗДДС) може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес или постоянно пребиваващо в страната или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите (чл. 135, ал. 1 от ЗДДС, ДВ, бр. 108, в сила от 19.12.2007 г).

Акредитираният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали по ЗДДС. На основание чл. 135, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г., акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по същия закон на регистрираното чуждестранно лице, освен в случаите по чл. 133, ал. 6 от закона.

При прекратяване на лицето - акредитиран представител или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по този закон, в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства чуждестранното лице е длъжно да определи нов акредитиран представител (чл. 133, ал. 4 от ЗДДС).

Според чл. 133, ал. 6 и 7 от ЗДДС (в сила от 01.01.2010 г.):

 • Когато лице по ал. 1 и 2 на чл. 133 от ЗДДС е установено в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, регистрацията се извършва по общия ред. Чуждестранното лице може да посочи акредитиран представител, като в тези случаи чл. 133, ал. 4 от ЗДДС не се прилага.
 • Органът по приходите може да регистрира по реда на чл. 102 от ЗДДС и лице, което отговаря на условията на чл. 133, ал. 1 и 2 от същия закон, включително когато е подало в срок заявление за регистрация, но не е определило акредитиран представител.
 • Регистрация във връзка с доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз (чл. 152 от ЗДДС).

Специфични правила за регистрация.

 • Лицата подават по електронен път пред ТД на НАП София, заявление за регистрация, съответно за дерегистрация
 • Реквизитите, формата и начинът на изпращане на електронните заявления за регистрация и дерегистрация се обявяват на интернет страницата на НАП.
 • ТД на НАП - София в 7-дневен срок от получаване на заявлението уведомява по електронен път лицето за извършената регистрация, за идентификационния му номер и за датата на регистрацията.
 • За дата на регистрация се смята първият ден от месеца, следващ месеца на уведомяването.

Промени, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз от 01.01.2021 г. (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г. и изм. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.)

Съгласно чл. 168а, ал. 1 от ЗДДС (в сила от 01.01.2021 г.) Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия е трета страна от 1 януари 2021 г. В тази връзка, считано от 01.01.2021 г., на основание чл. 133, ал. 1 и 2 от ЗДДС, когато данъчно задължено лице е установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, тъй като Обединеното кралство Великобритания е трета страна, същото следва да се регистрира по ЗДДС чрез акредитиран представител.

С ал. 2 на чл. 168а от ЗДДС (в сила от 01.01.2021 г.) е регламентирано, че когато обект на доставка са стоки, които се изпращат или транспортират от или до Северна Ирландия, за целите на ЗДДС Северна Ирландия се смята за територия на държава членка. В тази връзка, когато данъчно задължено лице е установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, доколкото Северна Ирландия се смята за територия на държава членка, същото може да се регистрира по ЗДДС без да определя/да се представлява от акредитиран представител.

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия със ЗИД на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г. и изм. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) по отношение на лицата, които към момента на оттеглянето са регистрирани по ЗДДС, са предвидени следните преходни разпоредби: 

С разпоредбата на § 67, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) е регламентирано, че данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания или в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, се счита за регистрирано по закона, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от същия закон и уведоми писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до 31 март 2021 г. включително. Ако данъчно задълженото лице не определи акредитиран представител до 31 март 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация (§ 67, ал. 9 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС). Актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича посоченият срок.

Следва да се има предвид, че данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, може да не определя акредитиран представител по чл. 133 от същия закон.

Съгласно ал. 5 на § 67 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.) данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от същия закон, ако определи акредитиран представител по чл. 133 до 15 януари 2021 г. включително. Съгласно ал. 6 на същата преходна разпоредба регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от ЗДДС в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Ако данъчно задълженото лице не определи акредитиран представител до 15 януари 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация.

Следва да се има предвид, че данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландия, може да не определя акредитиран представител по чл. 133 от същия закон.

Съгласно § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС (изм. ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.) данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, се смята за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от същия закон, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от закона до 15 януари 2021 г. включително, с изключение на случаите когато в този срок се регистрира по чл. 154 от закона или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза и уведоми за това до 15 януари 2021 г. включително териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София. Съгласно ал. 2 на чл. 154 от ЗДДС регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от същия закон в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София. Ако данъчно задължено лице не определи акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС или не се регистрира по чл. 154 от същия закон за режим извън Съюза до 15 януари 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация.

Промени, свързани със задължението за определяне на акредитиран представител на регистрираните по ЗДДС чуждестранни лица от трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, в сила от 01.01.2021 г. (изм. ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.)

Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания или в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, се счита за регистрирано по закона, ако определи акредитиран представител по чл. 133 и уведоми писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до 31 март 2021 г. включително (§ 67, ал. 4 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС). Ако посоченото данъчно задължено лице не определи акредитиран представител в срок до 31 март 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация (§ 67, ал. 9 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС). Актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича посоченият срок.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация