Комитет по ДДС на ЕС

Комитетът по ДДС на ЕС е създаден по силата на чл. 398 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, с цел да насърчава единното прилагане на разпоредбите на Директивата. Той е консултативен комитет без законодателни правомощия и не може да взема юридически значими решения, но може да дава насоки във връзка с прилагането на Директивата.

Документация

В резултат на ангажимента да осигурява прозрачност на дейностите, извършвани от експертни групи и други подобни формации, предоставени от  Комисията на Европейския парламент, всички документи (програми, работни документи, доклади от заседания), свързани с дейността на Комитета по ДДС от 2013 г. насам се публикуват, освен в случаите, в които не се засяга публичен или частен интерес, както е предвидено в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията. Вижте списък с всички публикувани документи (на английски език).

Консултации

Някои от разпоредбите на ДДС Директивата изискват държавите-членки да се консултират с Комитета по ДДС преди да приложат в националните си законодателства възможности, предоставени им чрез Директивата.

Списък, отразяващ консултациите, направени от държавите-членки можете да намерите тук (на английски език).

Уведомяване

Не всички диспозитивни разпоредби (опции за държавите-членки) на ДДС Директивата изискват предварителна консултация с Комитета по ДДС. Вместо това държавите-членки може да е необходимо да уведомят Комитета след като националното законодателство влезе в сила. Списък на нотификациите можете да намерите тук (на английски език).

Указания

Комитетът по ДДС разглежда и въпроси, засягащи прилагането на разпоредбите на ДДС Директивата, повдигнати от Комисията или от държава-членка. Като резултат от обсъждането, Комитетът по ДДС може да постигне съгласие за определени указания във връзка със специфичен въпрос.

Указанията, издадени от Комитета по ДДС, са просто тълкувания на консултативен комитет. Те не представляват официална интерпретация на правото на ЕС и не са във всички случаи одобрени от Европейската комисия. Също така не са задължаващи за Европейската комисия или държавата-членка, като те са свободни да не се съобразят с тях.    

Последният списък с указания на Комитета по ДДС е достъпен тук (на английски език). Той включва всички указания, издадени от Комитета от създаването му през 1977 г. Публикуван е и указател с индекси (на английски език). В него указанията на Комитета са вързани със съответните разпоредби на ДДС Директивата и коментарите към тях.

Мерки за прилагане

Съгласно чл. 397 от ДДС Директивата, Съветът, действащ с единодушие, по предложение на Комисията приема необходимите мерки за прилагането на Директивата. На тази база, някои от указанията на Комитета по ДДС са трансформирани в обвързващи мерки за прилагане. Тези мерки, които са приложими директно без транспониране в националното законодателство, могат да бъдат намерени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената.  

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация