Данък върху приходите (дължим от бюджетните предприятия)

Данък върху приходите (дължим от бюджетните предприятия)

Съгласно чл. 248 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на гл. 33 от същия закон.

Декларация за изтегляне:

Годишна данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия

Кой плаща този данък?

Бюджетните предприятия, определени с § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството, които реализират приходи от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество. 

Срокове за деклариране и плащане

От 1 март до 30 юни на следващата календарната година – подаване на декларация;

До 30 юни – внасяне на данъка за предходната година.

Деклариране на данъка върху приходите

Декларация се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).

Данъчната ставка е в размер на 2 на сто за общините и 3 на сто за останалите бюджетни предприятия.

Закони

Данъкът се регламентира от Закона за корпоративното подоходно облагане

На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО годишен отчет за дейността е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

Може да платите данъка върху приходите:

По сметки към централния бюджет за ТД на НАП по регистрация.

Списък със сметки по ТД на НАП

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на платежно нареждане (вносна бележка) за плащане към бюджета.

  • Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП;
  • чрез интернет;
  • с пощенски запис за данъчно плащане

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната ТД (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

Санкции

Съгласно чл. 261 ал. 1 от ЗКПО данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно (§ 1, т. 44 от ДР) нарушение по ал. 1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв. (чл. 261, ал. 2 от ЗКПО).

Данъчно задължено лице, което не изпълни задълженията си по чл. 252, ал. 2 (за подаване на годишен отчет за дейността), се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - в размер от 1500 до 5000 лв. (чл. 276 от ЗКПО).

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите на НАП, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на НАП или от упълномощено от него длъжностно лице (чл. 278, ал. 1 от ЗКПО). Съгласно чл. 278, ал. 2 от ЗКПО установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация