Oбезпечения при доставки на течни горива

С изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) беше въведено задължение търговците с течни горива да предоставят обезпечение, когато извършват такива доставки. Целта е да бъдат предотвратени възможностите за злоупотреби с данъчните измами в областта на данък върху добавената стойност при осъществяване на търговия с течни горива. С промените в ЗДДС се въвежда механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция, всяко от които следва да е за срок една година пред компетентната териториална дирекция на НАП.

Видовете течни горивата, за които се предоставя обезпечение

Публичен регистър по чл. 176В, ал. 15 от ЗДДС

Публичен регистър на обезпечения, представени от лица, извършващи сделки с течни горива по чл. 176В, ал. 10 от ЗДДС 

Случаи, при които данъчно задължено лице е длъжно да предостави обезпечение:

Съгласно чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС задължението за предоставяне на обезпечение възниква, когато данъчно задълженото лице за текущия данъчен период е:

  • извършило облагаеми доставки на течни горива със ставка на данъка 20 на сто с обща стойност на данъчните им основи над 25 хил. лв. В тази хипотеза се включват и случаите, при които лицето действа от свое име и за чужда сметка, включително и когато доставката, по която е получател е отчетена от доставчика му по реда на чл. 118, ал. 6 от ЗДДС, както и когато лицето действа като купувач при условията на чл. 329 от Търговския закон.  
  • извършило, вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв.;
  • получило течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), с обща стойност на данъчните им основи над 25 хил. лв., ако не е възникнало основание за обезпечение на друго основание.  Ако в хипотезата на чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС лицето получи течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, за които е възникнало основание за обезпечение на данък върху добавената стойност на друго основание, не е налице задължение за предоставяне на обезпечение по чл. 176в от ЗДДС.

Вижте данъчно задължените лица, за които не възниква задължение за предоставяне на обезпечение

Какви обезпечения се приемат?

Обезпеченията, които могат да бъдат предоставени от данъчно задължените лица са:

Как и къде се подават документите?

Обезпеченията се предоставят чрез подаване на заявление в съответните ТД на НАП/офиси по регистрация на лицата.

За лицата, регистрирани на територията на гр. София и София област заявления се подават  в ТД на НАП София на адрес: ул. „Аксаков“ 21, отдел „Регистрация“.

Към заявлението в зависимост от вида на обезпечението се подават следните документи:

  • При обезпечения в пари – копия от платежно нареждане за внесената сума;
  • При обезпечения в държавни ценни книжа - извлечение от индивидуалната сметка на лицето от регистъра по чл. 24 от Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа, наричана по-долу Наредба № 5 от 2007 г., издадено от поддепозитаря на държавните ценни книжа, както и документ от лицето, водещо регистъра на държавни ценни книжа, удостоверяващ липсата на наложен залог или предходен запор от друг кредитор върху предлаганите за обезпечение държавни ценни книжа;
  • При банкова гаранция - оригинал на банковата гаранция.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация