Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги

Право на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди датата на регистрация (чл. 74 от ЗДДС) 

Регистрирано лице по чл. 96 , 97 , 98, чл. 100, ал. 1 и 3 , чл. 102 или 132 има право на приспадане на данъчен кредит за закупените или придобитите по друг начин или внесените активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията.  

Това право възниква само за наличните активи към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия:  

1. налице са изискванията на чл. 69 и 71 ;  

2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

3. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.  

Регистрираното лице има право на приспадане на данъчен кредит и за получените услуги преди датата на регистрацията му по този закон, когато са налице едновременно следните условия:  

1. услугите са пряко свързани с регистрацията на лицето по реда на Търговския закон;  

2. услугите са получени не по-рано от един месец преди регистрацията на лицето по Търговския закон;  

3. лицето е подало заявление за регистрация по този закон в 30-дневен срок от вписването му в регистъра по чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;  

4. за получените услуги лицето притежава фактура по чл. 71, т. 1 ;  

5. доставчикът на услугата е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;  

Възникване и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за налични активи и получени услуги преди регистрацията

 • правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на регистрация по този закон;
 • правото се упражнява се през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответните документи по чл. 71 се отразяват в дневника за покупките  със съответстващите на наличните активи или получените услуги данъчна основа и данък;

На основание §28 от ПЗР на ЗИД на  ДОПК (ДВ бр. 92 от 17.11.2017 г.) регистрационният опис не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява по реда, предвиден в този закон.

Право на приспадане на данъчен кредит при повторна регистрация  (чл. 76)

Регистрираното лице има право да приспадне начисления данък при дерегистрацията му по този закон за обложените активи по чл. 111, ал. 1, т. 1 (при дерегистрацията му), които са налични към датата на последващата му регистрация.  Това право възниква, когато са налице едновременно следните условия:

 1. наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на последващата регистрация по този закон са били обложени при дерегистрацията по реда на чл. 111, ал. 1, т. 1 ;
 2. начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите с изключение на случаите, когато последващата регистрация на лицето е в срока за внасяне на данъка за последния данъчен период;
 3. с наличните активи по т. 1 лицето е извършвало, извършва или ще извършва облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 ;
 4. активите по т. 1 са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на повторната регистрация по този закон.  

В случаите при дерегистрация по чл. 176 от ЗДДС и последваща регистрация на лицето в рамките на един данъчен период (чл. 111, ал. 2, т. 5 от ЗДДС) регистрираното лице има право на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, които се били налични, както към датата на дерегистрацията, така и към датата на последващата регистрация. (в сила от 01.01.2019 г.)

Това право възниква само за наличните стоки към датата на регистрация, за които са налице едновременно следните условия: 

1. налице са изискванията на чл. 69 и 71 от ЗДДС; 

2. доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;

3. активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на регистрация по този закон.

Възникване и упражняване на правото на приспадане на начислен данък при дерегистрация и последваща регистрация на лицето

 • правото на приспадане на данъчен кредит възниква на датата на повторната регистрация по този закон;
 • правото на приспадане се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като   документът, с който е начислен данък при дерегистрацията се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.
 • На основание §28 от ПЗР на ЗИД на  ДОПК (ДВ бр. 92 от 17.11.2017 г.)

Регистрационният опис не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата. В тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява по реда, предвиден в този закон (§28 от ПЗР на ЗИД на  ДОПК, ДВ бр. 92 от 17.11.2017 г.).

Право на данъчен кредит в случаите на правоприемство по чл. 10 от ЗДДС (в случаите на недоставка на стока или услуга в резултат на:  

 1. преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон;  
 2. прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 или 60 от Търговския закон;  
 3. извършване на непарична вноска в търговско дружество;  
 4. преобразуване на бюджетни организации, държавни или общински предприятия, в резултат на което новообразуваните организации или предприятия са универсални правоприемници на преобразуваните).

Правоприемникът по чл. 10 от закона съставя опис на получените стоки и услуги като същият се подава в териториалната дирекция на НАП по регистрация на правоприемника в 45-дневен срок, считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от Закона в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.  Правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответният документ, включен в описа, се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период.

Правото на приспадане на данъчен кредит не възниква и не може да се упражни, ако описът е подаден след 30-дневния срок.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация