Осигурени лица

Основанието за осигуряване настъпва със започване извършването на трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО.

Осигурено лице е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от КСО и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно КСО продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 - 3 и 5 от КСО. Самоосигуряващите се лица по КСО се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски по чл. 6, ал. 8, а лицата по чл. 4а - морските лица се смятат за осигурени за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски.

I. Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица са:

1. работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на морските лица и тези сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа;

2.  държавните служители по Закона за държавния служител;

3. съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;

4. военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, резервистите на активна служба и резервистите на срочна служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по Закона за Държавна агенция "Разузнаване" и по Закона за специалните разузнавателни средства, офицерите и сержантите по Закона за Националната служба за охрана, както и лицата по чл. 69, ал. 6 от КСО;

 

5. членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията;

6. управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон; 

7. лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от КСО, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

8. кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи по Закона за съдебната власт.

ІI. Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест /тези лица не са осигурени за безработица/ са:

1. лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, за които в съответната програма е предвидено, че не се осигуряват за безработица;

2. членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията.

IІ. Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:

1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;

Могат по свой избор да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

Могат по свой избор да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

3. регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители;

Могат по свой избор да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

4. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;

Лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Лицата, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

IV. Могат по свое желание да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт:

1. лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник.

2. лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

3. съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат,  ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност.

V. Могат да се осигуряват по свое желание за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4 на чл. 4, и/или чл. 4а от КСО съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност.

VI. Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест са лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда – сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

VII. Морските лица задължително се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест.

Те по свой избор и желание могат да се осигуряват и за безработица.

Основанието за осигуряване отпада при прекратяване на трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО.

Повече информация може да прочетете във фиш І.І.4  от Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

.......................................................................................................................

Осигурители и самоосигуряващи се лица 

Размер и разпределение на осигурителните вноски 

Осигурителен доход 

Срокове за внасяне на осигурителните вноски 

Начини за внасяне на осигурителните вноски 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация