Декларации и заявления

  • Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.). Подава се от самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях, включително и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност.
  • Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. – подава се от тези самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО, които за определени периоди са внесли авансово здравноосигурителните си вноски. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
  • Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. Тази декларация се подава от самоосигуряващите се  лица по смисъла на КСО един път годишно, до 30 април на календарна година, следваща годината за която се отнасят вноските;
  • Декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО” от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. – подава се от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО /лица, които не са осигурени на друго основание по същия закон, и внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка/ в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване на това основание.
  • Заявление по чл. 3 (Приложение 8) от Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. – подава се от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 и ал. 9 от КСО и/или  по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват. Заявлението може да се подаде във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски, с които се погасяват задълженията по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;
  • Заявление по чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г. – подава се от самоосигуряващите се лица, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.;
  • „Справка за окончателния размер на осигурителния доход” (таблица 2) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ - с нея лицата определят окончателния размер на месечния осигурителен доход за съответната година и годишния осигурителен доход. Те са задължени да я представят към годишната данъчна декларация в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода. 

.......................................................................................................................

Размер и разпределение на осигурителни вноски

= Осигурителен доход

= Плащане

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация