Какви декларации са задължени да подават в НАП самоосигуряващите се лица и какви са сроковете за тяхното подаване?

  • Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност –  задължително се подава от самоосигуряващите се лица в 7 – дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства.
  • Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.). Подава се до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях. В случаите, когато лицата се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване тази декларация може да се подаде и еднократно за годината до 25 февруари на текущата година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари,.
  • Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. – подава се от тези самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване и за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски и само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
  • Декларация образец 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски” по Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. Тази декларация се подава от самоосигуряващите се лица един път годишно, до 30 април на календарна година, следваща годината за която се отнасят вноските;
  • Заявление по чл. 4, ал. 3 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" – подава се от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО и/или по чл. 40, ал. 1, т. 2, ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от ЗЗО, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и/или здравноосигурителни вноски погасяват. Заявлението може да се подаде във всяка териториална дирекция на Националната агенция за приходите преди внасяне на осигурителните вноски, с които се погасяват задълженията по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;
  • Заявление по чл. 4, ал. 4 от Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" – подава се от самоосигуряващите се лица, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.;
  • Заявление по чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - подава се от самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване и на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване желаят да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране;

.......................................................................................................................

== Размер и разпределение на осигурителни вноски

== Осигурителен доход

== Плащане

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация