Авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност

Кои доходи са от друга стопанска дейност?

 • доходи от дейност като земеделски стопани;
 • доходи от горско, ловно, рибно стопанство;
 • авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството и техните автори;
 • възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители;
 • доходи от упражняванe на занаятчийска дейност, които не се облагат с патентен данък;
 • доходи от упражнявана свободна професия (например журналист);
 • доходи по извънтрудови правоотношения.

Кой определя авансовия данък върху доходите от друга стопанска дейност?

 • Платецът на дохода. Ако платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице (по смисъла на Кодекса за социално осигуряване), дължимият авансов данък се определя от платеца на дохода.
 • Физическото лице, придобило дохода. Ако платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, задължен да определи и внесе авансовия данък, е получателят на дохода. 

Как се определя авансовия данък върху доходите от друга стопанска дейност?

На първо място от облагаемия доход се приспадат т. нар. нормативно признати разходи, които са в различен размер - от 25 до 60 на сто, в зависимост от вида на придобития доход. Така например за авторски и лицензионни възнаграждения, те са 40 на сто, но за доходи от свободна професия - 25 на сто. След това от така получения доход се приспадат и задължителните осигурителни вноски, които са удържани от платеца на дохода или внесени от самото лице, ако то е самоосигуряващото се. Върху тази разлика се дължи авансов данък в размер на 10%.

В случай, че получателя на дохода е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност, дължи ли се данък?

Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто, авансов данък се дължи след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, превиши 7 920 лева.

В какъв срок  се внася авансовият данък за доходи от стопанска дейност?

 • Ако задължението за удържане и внасяне на авансовия данък е на платеца на дохода, то данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък. По изключение данък за четвъртото тримесечие на годината може да бъде удържан от платеца, ако физическото лице писмено декларира, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.
 • Ако задължението за удържане и внасяне на авансовия данък е на получателя на дохода, то данъкът се внася до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът, като за четвъртото тримесечие на годината не се внася авансово данък.

Подава ли се декларация за дължимия/удържания авансовия данък и от кого?

Да, подава се декларация (по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО) за дължими данъци (образец 4001). Документът се представя в НАП в сроковете за внасяне на авансовия данък. Задължението за деклариране е на лицето, което трябва да определи и внесе данъка.

Какъв документ се издава от  платеца на дохода за удържания авансов данък?

Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на дохода, задължително издава за изплатените доходи и удържания данък сметка за изплатени суми и не е задължено да издава служебна бележка. Въпреки това, когато физическото лице желае, може да му бъде издадена такава, като в тези случаи служебната бележка (образец № 3) се издава в 14-дневен срок от датата на поискването й.

.......................................................................................................................

Авансов данък върху доходите от трудови правоотношения

Авансово облагане на доходите от наем

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация