Авансово облагане на доходи от други източници

Авансово облагане на паричните доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

Кои са доходите от други източници по чл. 35?

  • обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
  • лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ;
  • производствени дивиденти от кооперации;
  • упражняване на права на интелектуална собственост по наследство;
  • всички други доходи, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Кога доходите от други източници по чл. 35 се облагат с авансов данък?

Когато са парични и платецът е предприятие или самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване.

В случай, че доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ са в натура, както и когато платецът не е предприятие или самоосигуряващо се лице, авансов данък не се дължи.

Как се определя авансовия данък за паричните доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ?

Размерът на данъка се изчислява, като облагаемият доход, определен по реда на чл. 35 от ЗДДФЛ, се умножи по данъчна ставка 10 на сто. Дължимият авансов данък се определя и удържа от платеца на дохода при изплащането му.

В случай, че получателят на паричния доход по чл. 35 от ЗДДФЛ е физическо лице с 50 или над 50 на сто намалена работоспособност, дължи ли се авансово данък?

Ако получателят на дохода е с намалена работоспособност 50 или над 50 на сто, авансов данък се дължи след като облагаемият му доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, превиши 7 920 лева.

В какъв срок се внася авансовият данък за паричните доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ?

Данъкът се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което данъкът е удържан, като за четвъртото тримесечие на годината не се удържа и не се внася авансово данък. По изключение данък за четвъртото тримесечие на годината може да бъде удържан от платеца, ако физическото лице писмено декларира, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.

Подава ли се декларация за дължимия/удържания авансов данък и от кого?

Да, подава се декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (образец 4001). Документът се представя в НАП в сроковете за внасяне на авансовия данък. Задължението за деклариране е на платеца на дохода, който трябва да определи и внесе данъка.

Къде трябва да се внесе данъка, удържан от платеца на дохода?

Удържаният от платеца авансов данък се внася в държавния бюджет:

  • По банков път.

по сметка на териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода.

Вижте банковите сметки.

  • Чрез интернет
  • Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.
  • С пощенски запис за данъчно плащане.

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната териториална дирекция (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

Какъв документ се издава от платеца на дохода за удържания авансов данък?

Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на дохода не е задължено да издава служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък. Въпреки това, когато физическото лице желае може да му бъде издадена такава, като в тези случаи служебната бележка (образец № 4) се издава в 14-дневен срок от датата на поискването й.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация