Полезна информация за публичните взискатели

Във връзка с внедрената електронна услуга на НАП „Приемане на актове, от които произтича публичното вземане на външни взискатели“ (е-услуга), която осигурява предявяване за събиране на публични вземания по  електронен път и съгласно предвиденото в „Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане“ (Правилата), Ви информираме за следното:

Считано от 20.05.2019 г. НАП  ще връща преписки на публичните взискатели, постъпили по други канали, извън е-услугата (на хартиен носител, чрез Системата за електронен обмен на съобщения, по имейл и т.н.), когато:

1. Взискателя е подал заявление за ползване на е-услуга, регистрирано от НАП до 01.04.2019 г. - в тези случаи, постъпилите или постъпващи преписки, след датата на предоставения достъп до услугата се връщат на съответния взискател;

2. Взискателя е подал заявление за ползване на е-услуга, регистрирано от НАП след крайния срок - в тези случаи, постъпилите или постъпващи преписки след 01.04.2019 г. се връщат на съответния взискател;

3. Взискател без подадено заявление за ползване на е-услугата - постъпилите или постъпващи преписки след 01.04.2019 г. се връщат на съответния взискател.

Обръщаме Внимание, че на електронния адрес, посочен от публичния взискател в заявлението за присъединяване към е-услуга, публичният изпълнител при НАП ще изпраща електронни изявления (документи, писма и друга кореспонденция), свързани с производствата по събиране на публичните вземания.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Считано от 03.12.2018 г. Националната агенция за приходите внедри нова електронна услуга с контролиран достъп за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане. Услугата е предназначена за всички органи на държавна власт, включително на съдебната система и органите на местната власт, които със свои актове установяват публични държавни и общински вземания. В тази връзка са утвърдени Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане. За осъществяване на достъп до електронната услуга е необходимо всеки взискател да представи на изпълнителния директор на НАП заявление за ползване на електронната услуга (по образец), ведно със списък на определените служител/и за администратори на електронната услуга (по образец), освен в предвидените в Правилата изключения.

От момента на присъединяване на съответния взискател към електронната услуга НАП ще преустанови приемането на изпълнителни основания по други канали, извън електронната услуга (на хартиен носител, чрез Системата за електронен обмен на съобщения, по имейл и т.н.). В тази връзка, в подходящ срок, преди подаване на заявлението, публичният взискател следва да се обърне към лицата за контакт от ЦУ на НАП, с оглед уточняване на актуални данни за структурата, вида на вземанията и актовете на съответния взискател, както и на организацията за бъдещото взаимодействие чрез електронната услуга.

Крайният срок за присъединяване на публичните взискатели, които към настоящия момент предявяват публичните си вземания – за събиране в НАП, към електронната услуга е 31.03.2019 г.

Правилата за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане

Образец на заявление за ползване на електронна услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“, приложение № 1 към Правилата

Образец на списък на администратори на електронна услуга „Приемане на актове, от които произтича публично вземане на външни взискатели“, приложение № 2 към Правилата

Писмо с изх. № 91-00-100#107/03.12.2018 г. на изпълнителния директор на НАП до взискатели за е-услуга за предявяване на публични вземания

Писмо с изх. № 91-00-100/05.06.2018 г. до взискатели за е-услуга за предявяване на публични вземания за събиране в НАП

Писмо с изх.№ 91-00-100#9/14.08.2018 г. на ЦУ на НАП за заявяване за принудително събиране на публични вземания по реда на ДОПК  

Е-услуга за предявяване на изпълнителни основания

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация