Лица, за които се дължат вноски

През 2020 г. не се внасят задължителни месечни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (чл. 15, ал. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване). 

За лицата, които могат да ползват права по Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР), се дължат вноски за фонд ГВРС. Вноските се дължат за работниците и служителите в трудови правоотношения със задължено по ЗГВРСНР лице, с изключение на лицата по чл. 7 от същия закон, докато те притежават съответното качество, независимо от срока на трудовия договор и продължителността на работното време.

Право на гарантирано вземане възниква от датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение за:

  • откриване на производство по несъстоятелност;
  • откриване на производство по несъстоятелност с едновременно обявяване в несъстоятелност;
  • откриване на производство по несъстоятелност, постановяване на прекратяване дейността на предприятието, обявяване на длъжника в несъстоятелност и спиране на производството поради недостатъчност на имуществото за покриване на разноските по производството.

Работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодател, независимо от срока му и от продължителността на работното време, могат да ползват права по този закон, при условие че работодателят е осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в решението за откриване на производство по несъстоятелност.

Не се изплащат гарантирани вземания на работещи по трудови правоотношения:

  • съдружници в търговски дружества;
  • членове на органите на управление и контрол на търговеца;
  • съпрузи и роднини по права линия на търговеца – физическо лице или на гореизброените лица.

Вноски за фонд ГВРС се внасят и за работниците и служителите,  наети  по  трудови  правоотношения в предприятие, български работодател, което осъществява стопанска дейност на територията на Република България и е обособена част от друго предприятие, осъществяващо стопанска дейност на територията на друга държава- членка на ЕС/ЕИП и Швейцария, когато по реда на законодателството на тази държава предприятието е в несъстоятелност. Това се отнася и за обособената част от предприятието на територията на Република България. Правото на гарантирани вземания възниква от датата на откриване на производството по несъстоятелността.

Повече информация във фиш ІІІ. 3. на  Наръчника по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРСНР

.......................................................................................................................

Задължени лица

Размер и срокове за внасяне на вноски

Декларации

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация