“Провеждане на специализирани курсове за обучение на ИТ експерти за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения”

Настоящият проект се изпълнява по договор № ЦА 12-22-58/01.07.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК),  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът има за цел да подобри управленските  умения на висшите служители  на НАП чрез провеждане на екипен и индивидуален  коучинг по лидерство, придобиване на умения за реализирането му като подход на управление в НАП и изграждане на ефективен публичен имидж.

......................................................................................................................

==> 08.01.2014 г. Сключен договор с фирма „ТехноЛогика“ ЕАД

==>10.10.2013 г. „Провеждане на 6 специализирани курса за обучение на IT специалисти от дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“ в Националната агенция за приходите за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения“

==> 10.10.2013 г. „Провеждане на 6 специализирани курса за обучение на IT специалисти от дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“ в Националната агенция за приходите за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения“

==> НАП отваря ценови оферти: на 20.11.2013 г. от 10:00 часа, в административната сграда на Националната агенция за приходите - Централно управление, на адрес: гр.София, бул. „Княз Александър Дондуков” № 52 – зала „Хармоника“, комисията, назначена със Заповед № ЗЦУ-1251 от 05.11.2013 г. на главния секретар на НАП, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на 6 специализирани курса за обучение на ИТ специалисти от дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси“ в Националната агенция за приходите за разработване на WEB-приложения и управление на сървър на приложения”, открита с Решение № РЦУ-142 от 10.10.2013 г. на главния секретар на НАП, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя и са допуснати до участие в процедурата.                                    

 
 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация