Обезпечения в пари

02 Септември 2016

Когато се предоставя обезпечение в пари, това означава, че данъчно задължено лице е внесло сума в български левове (като законно платежно средство в Република България) по набирателна сметка за временно съхранявани чужди средства от обезпечения съгласно изискванията на чл. 92, ал. 8  и чл. 176а, ал. 1 от ЗДДС, чл. 199, ал. 2 и чл. 153 от ДОПК и др. подобни обезпечения в компетентната ТД на НАП. Информация за банковите сметки на НАП за внасяне на суми по обезпечения по ДОПК и ЗДДС, е публикувана на интернет страницата на Агенцията на http://www.nap.bg/document?id=13330.

За времето, през което предоставеното в пари обезпечение се съхранява по съответната сметка на компетентната ТД на НАП, лихва не се начислява, тъй като с тези средства се цели да бъдат обезпечени бъдещи задължения за данък върху добавената стойност. Освен това задължението за предоставяне, съответно съхранение на обезпечението произтичат от разпоредбите на закона и се събира от агенцията в качеството й на структура в държавната администрация, осъществяваща властническите си правомощия, а не като стопански субект, в качеството му на лице, осъществяващо независима икономическа дейност. В този смисъл за НАП е налице правна възможност да откаже да върне сумата послужила за обезпечение, докато данъчно задълженото лице не погаси възникналите задължения за данък върху добавената стойност.

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 02.09.2016
Затвори