Обезпечение с държавни ценни книжа

02 Септември 2016

Когато се предоставя обезпечение с държавни ценни книжа, това означава, че данъчно задълженото лице е предоставило данни за притежавани от него безналични държавни ценни книжа, върху които публичният изпълнител е наложил запор. Съгласно разпоредбата на чл. 203, ал. 4 от ДОПК запорът върху държавни ценни книжа се налага от публичен изпълнител чрез изпращане на запорно съобщение до лицето, водещо регистър на държавни ценни книжа. На основание чл. 203, ал. 5 и ал. 9 от ДОПК запорът по чл. 203, ал. 4 от ДОПК има действие от момента на връчването на запорното съобщение на лицето, водещо регистър на държавни ценни книжа и обхваща всички имуществени права по ценната книга. Обезпечението се извършва по номиналната стойност на държавните ценни книжа в български лева ведно с натрупаната лихва. Когато номиналната стойност е в друга валута се преизчислява в лева по публикувания обменен курс на Българската народна банка за деня, в който обезпечението е представено. Редът и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа са регламентирани в Наредба № 5 от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп., бр. 100 от 2013 г. и  бр. 56 от 2015 г.).

ВАЖНО!!! Ще се отказва вписване в публичния регистър по чл. 176в от ЗДДС когато:

 

 

 

Сподели във Фейсбук Сподели в Туитър Сподели в Гугъл Печат
Създаден на: 02.09.2016
Затвори